Kongres "Rewolucja Rosyjska. Spuścizna"

Cele Kongresu

III Międzynarodowy Interdyscyplinarny

Eurazjatycki Kongres Naukowy
Rewolucja rosyjska. Spuścizna

Kraków, 7-9 listopada 2017

Trudno zlekceważyć znaczenie rewolucji rosyjskiej 1917 roku, brzemiennej w skutkach zarówno w jej stadium lutowym, prowadzącym do zanegowania tradycji wielowiekowej monarchii, jak i październikowym, będącym de facto bolszewickim zamachem stanu. Rewolucję jedni postrzegają jako „największą dziejową sprawiedliwość”, zaś inni jako „największą katastrofę społeczną”. Tak czy owak, odcisnęła ona głębokie piętno na życiu obywateli imperium oraz zmieniła trajektorię rozwoju jego licznych narodów, a także sporej części reszty świata.

„Długi wiek dwudziesty” (w rozumieniu Giovanniego Arrighiego) przyniósł ze sobą zaskakujące zmiany w Rosji, kraju słynącym ze skamienienia struktury społecznej i systemu politycznego. Jego obywatele doświadczyli doby rodzącego się kapitalizmu, trwającego blisko 70 lat eksperymentu komunistycznego, a także demokratycznej i liberalnej przebudowy czerwonego imperium, które pod koniec 1991 roku znikło z mapy świata, ustępując miejsca nowym, mniejszym podmiotom stosunków międzynarodowych. Refleksja nad owym procesem częstych i radykalnych zmian społeczno-kulturowych, politycznych i gospodarczych może być pomocna w nakreśleniu prognoz rozwoju zarówno największego gracza na obszarze postradzieckim – Federacji Rosyjskiej, jak też innych państw eurazjatyckiego matecznika.

Zadaniem kongresu będzie próba nowego podsumowania roli, jaką odegrała rosyjska rewolucja w kształtowaniu zarówno życia narodów Związku Radzieckiego, jak i reszty świata w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym. Koncentrować będziemy się jednak nie tyle nad samymi wydarzeniami historycznymi, co nad ich dalekosiężnymi w czasie i przestrzeni konsekwencjami. U podłoża koncepcji Kongresu leży bowiem założenie o niezbywalności wpływu rewolucji, także w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci oraz o pożytku prób odnalezienia go w różnorakich sferach: w kształtowaniu systemów politycznych, w gospodarce, w stosunkach międzynarodowych, w szeroko rozumianej kulturze, życiu społecznym i religijnym.

Panele dyskusyjne

In english:

1.Russia’s Transitions in the „Long 20th Century” and Their Far-Reaching Consequences on the Modern World.

2.Russian Revolutionary Deconstructions After 1917 and After 1985 in the Spheres of Law and Economy: Russia’s Soul in Another Body.

3.Russian Culture Facing the Cruelty of New Times.

4.Western Attitudes Toward Contemporary Russia in the Context of the Communist Heritage.

W języku polskim:

1.Rewolucje rosyjskie: wynik nieuchronnej konieczności, świadomego wyboru czy historycznego przypadku? Nowe refleksje historyczne
w obliczu zmian we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej.

2.Perspektywy wielowymiarowej transformacji państw obszaru postradzieckiego w świetle pamięci i post-pamięci totalitaryzmu.

2.Polska i państwa Europy Środkowej wobec podmiotów powstałych po rozpadzie czerwonego imperium: możliwości harmonizacji interesów
i ustanowienia współpracy.

4.Pokolenia inteligencji i twórców kultury w obliczu doświadczenia Rewolucji i realiów życia w państwie komunistycznym.

По-русски:

1.Идентичность российской цивилизации в контексте революционных перемен ХVIII- ХХI веков.

2.Геополитические последствия российской революции
в глобальном масштабе: существенная роль коммунистических идей и Советского Союза в формировании государств современного мира.

3.Наследие революции и традиционных ценностей народов евразийского материка: поиски идейного и духовного стержня
в постсоветском мире.

4.Советское наследие на евразийском пространстве: шанс или препятсвие для мировой безопасности?

Informacja organizacyjna

1. Organizatorzy planują wydanie publikacji przed rozpoczęciem obrad Kongresu.

2.Uczestnicy proszeni są o elektroniczną rejestrację do 31 maja 2017 roku pod adresem: 

http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=213 

3. Po dokonaniu rejestracji uczestnicy proszeni są o przesłanie wstępnych abstraktów publikacji o objętości nie przekraczającej 250 słów do 31 maja 2017 roku pod adres: revolution.1917.krakow@gmail.com

4. Języki Kongresu: angielski, polski, rosyjski. Organizatorzy nie przewidują tłumaczenia symultanicznego obrad z wyjątkiem sesji plenarnych. Panele będą układane z uwzględnieniem podejmowanej tematyki oraz z zastosowaniem rozłączności językowej

5. Opłata kongresowa:

Obywatele i rezydenci RP: 740,00 zł

Opłata za udział bez noclegów: 500,00 zł

Obcokrajowcy – 200 € lub 200 $

6. W ramach opłaty kongresowej organizatorzy zapewniają: recenzowaną publikację, 2 noclegi, wyżywienie podczas obrad, bankiet, program kulturalny, certyfikat uczestnictwa.

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Kongresu – prof. dr hab. Joachim Diec

Sekretarz Kongresu:
 dr Anna Jach,
 e-mail: 
anna.jach@uj.edu.pl,      tel.  +48 724-146-634

Sekretariat:
dr Michał Kuryłowicz,
 e-mail: 
michal.kurylowicz@uj.edu.pl

Mgr Anna Pająk:
e-mail: 
pajk.ana@gmail.com

Dane adresowe Komitetu Organizacyjnego:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Instytut Rosji i Europy Wschodniej

Al. Mickiewicza 3

31-120 Kraków, Polska

Tel. +48 12 623-77-30

Fax. + 48 12 634-24-81

Publikacja

Osoby, których abstrakty wystąpień zostaną przez Komitet Organizacyjny zaakceptowane zobowiązane są do nadesłania całości tekstów wraz z abstraktami (w języku angielskim i rosyjskim – jeżeli tekst artykułu jest w języku polskim, lub angielskim i polskim – jeżeli tekst artykułu jest w języku rosyjskim, lub polskim i rosyjskim – jeżeli tekst artykułu jest w języku angielskim) i biogramem w języku głównego tekstu do 31 maja 2017 na adres: revolution.1917.krakow@gmail.com

1. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych tekstów. O publikacji decydować będzie pozytywna recenzja.

2. Jedna osoba może nadesłać tylko jeden tekst do publikacji.

3. Standardy i objętość tekstu:

4. Tekst główny – 20.000 do 25.000 znaków (ze spacjami)

5. Abstrakty – do 250 słów

6. Biogram – do 100 słów

Standardy edytorskie

Przypisy harwardzkie: Jak zauważa Kowalski (2005,
s. 12-13) i niektórzy autorzy z innych środowisk (Burnham 2004, s. 6; Иванов 2006, s. 11)…..

Bibliografia prac, do których w tekście znajdują się odniesienia:

-pod tekstem

-odrębne listy dla różnych porządków alfabetycznych

Kowalski, Jan (2005); Tytuł jego tekstu, Miejsce Wydania,
rok wydania

***

Иванов, Иван Васильевич (2005) Заглавие его статьи, "Название Журнала" 2003, Nо 11(76), s. 67-79.